MEMORANDUM PRO EXPORT

Vychádzajúc z otvorenosti našej ekonomiky, geografickej polohy, veľkosti trhu, ako aj historických súvislostí si uvedomujeme vitálnu rolu exportu pre Slovenskú republiku.

Odvolávajúc sa na koncepčné a strategické dokumenty prijaté Vládou SR ako aj NR SR, ako je Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov SR, Stratégia zahraničnej politiky SR atď. a zároveň uvedomujúc si gesčnú medzi inštitucionálnu roztrieštenosť portfólia exportu a zahraničného obchodu, ale aj negatívne trendy vo finančnej a personálnej obálke súvisiacej so zahraničným obchodom, exportom či ekonomickou diplomaciou;

Berúc do úvahy vysoko konkurenčné prostredie na trhu EÚ, súčasnú energetickú krízu, prekážky spojené s prístupom na trhy tretích krajín, monotónnosť resp. nevyváženosť komoditnej štruktúry slovenského vývozu, ako aj ďalšie závery v analytickom dokumente „Krehká realita slovenského exportu“;

Reflektujúc na ostatnú správu OECD v oblasti MSP a podnikateľského prostredia na Slovensku, ktoré podčiarklo zaostávanie slovenských MSP v exporte na trhy mimo EÚ;

Očakávajúc postpandemické obdobie zotavovania globálnej ekonomiky a implementáciu Plánu obnovy a ďalších iniciatív;

Týmto vyzývame na začatie celospoločenskej diskusie ohľadom štruktúry slovenského hospodárstva, slovenskej zahranično-obchodnej politiky, konkurencieschopnosti slovenských exportérov a s tým súvisiacej vízie ďalšieho rozvoja národnej ekonomiky s cieľom zabezpečiť efektívnu podporu slovenských podnikateľov, ako aj predvídateľný a vyvážený hospodársky rast a prosperitu v SR.

Dňa 14.10.2021PRIPÁJAM SA K MEMORANDU

* označuje povinné pole
Súhlas:

Odoslaním súhlasite so spracovaním osobných údajov.

Ako marketingovú platformu používame Mailchimp. Odoslaním formulára potvrdzujete, že vaše informácie budú prenesené do služby Mailchimp na spracovanie. Viac o spracovaní dát v službe Mailchimp.