Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

vyhotovené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“)

Vážení,
ochrana Vášho súkromia je pre nás mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme informovať o základných zásadách a postupoch pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s vyjadrením podpory iniciatíve na podporu exportu, prostredníctvom elektronického formuláru na internetovej stránke www.exporteri.sk („Iniciatíva na podporu exportu“).

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Prevádzkovateľ: Heneken, s.r.o., so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 848 611, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 64793/B, e-mail: info@heneken.com, tel. č. : +421 2 2062 0070. Dotknuté osoby: Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú potrebné na vyplnenie elektronického formulára Iniciatívy na podporu exportu.

Zodpovedná osoba: Prevádzkovateľ s ohľadom na článok 37 GDPR a § 44 ZOOÚ neurčil zodpovednú osobu.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácie.

Zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania: názov spoločnosti*, meno, priezvisko, telefónne číslo, email. *v prípade, ak je z názvu podnikateľského subjektu možné určiť identifikátory fyzickej osoby Doba spracúvania: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po nevyhnutnú dobu na uplatnenie oprávneného záujmu. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že jeho oprávnený záujem prispracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb neprevažuje nad záujmami a právami týchto osôb.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Dozorný úrad: Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, IČO: 36 064 220, tel. č.: 02/3231 3220, email: ochrana@pdp.gov.sk.

II. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Dotknutých osôb prostredníctvom elektronického formulára Iniciatívy na podporu exportu, uverejneného na internetovej stránke www.exporteri.sk.

III. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ.

IV. ÚČEL SPRACÚVANIA
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je umožnenie spoločnej komunikácie subjektov zapojených do Iniciatívy na podporu exportu so štátnymi inštitúciami a partnerskými organizáciami, ako aj obhajovanie a presadzovanie záujmov slovenských exportérov a s tým súvisiacich činností.

V prípade, že má Prevádzkovateľ v úmysle spracovávať iný osobný údaj, ako je uvedený v tomto článku, prípadne na iné účely, môže tak urobiť iba na základe platne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov
udeľuje dotknutá osoba na samostatnom dokumente.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

  • dodávatelia a správcovia informačných technológií, napr. poskytovateľ webhostingových služieb, správca internetovej stránky www.exporteri.sk, spoločnosť Webglobe – Yegon, s.r.o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava;
  • subjekty podieľajúce sa na plnení účelu Iniciatívy na podporu exportu.
    Spracúvanie osobných údajov môžu pre Prevádzkovateľa vykonávať sprostredkovatelia výhradne na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačnotechnického zabezpečenia týchto údajov. Sprostredkovatelia si sú vedomí, že osobné údaje
    dotknutých osôb nesmú použiť na iné účely.

VI. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Ako Dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

a) právo na prístup: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracúvajú, na prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracúvajú a na poskytnutie ďalších doplňujúcich informácií: (i) na aký účel Prevádzkovateľ spracúva jej
osobné údaje, (ii) konkrétne ktoré osobné údaje Prevádzkovateľ / sprostredkovateľ spracúva, (iii) komu Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje poskytuje, (iv) ako dlho budú osobné údaje uchovávané, (v) odkiaľ jej osobné údaje Prevádzkovateľ získal (informácie o zdroji, ak osobné údaje neposkytla sama Dotknutá osoba), (vi) aké primerané záruky ochrany osobných údajov prijal Prevádzkovateľ pri prenose osobných
údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má zároveň právo získať prvú a jednu kópiu výpisu alebo odpisu spracúvaných osobných údajov zdarma.

b) právo na opravu a doplnenie: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, príp. doplnil neúplné osobné údaje. Zakotvuje sa taktiež povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť vykonanie opravy osobných údajov samotnej Dotknutej osobe a všetkým príjemcom, ktorým boli jej údaje poskytnuté.

c) právo na výmaz: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval, (ii) Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov vykonávané za účelom splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo spracúvanie
vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie, (iii) namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, i(v) sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, (vi) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZOOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, (vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na výmaz osobných údajov
sa neuplatní, ak je ich spracúvanie potrebné na: a) uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému podlieha Prevádzkovateľ, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, d) na účel
archivácie, na vedecké účely alebo účel historického výskumu či na štatistický účel, t. j. na privilegované účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby
Prevádzkovateľ obmedzil spracovávanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov: (i) ak Dotknutá osoba napadne – namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť údajov, (ii) ak Prevádzkovateľ spracúva údaje protizákonne a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, (iv) ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré si
vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je Dotknutou osobu dieťa), a Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu v prípadoch uvedených v tomto odseku, má právo na obmedzenie spracúvania až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

e) právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo: (i) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, (ii) preniesť osobné údaje bez obmedzení k ďalšiemu Prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný Prevádzkovateľ nejakým spôsobom bránil, (iii) požadovať od Prevádzkovateľa, aby on preniesol jej osobné údaje k druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, (iv) naďalej pokračovať vo
využívaní „služieb“ Prevádzkovateľa.

f) právo namietať spracúvanie: Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na uvedených právnych základoch: (i) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, (ii) spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, (iii) na účely priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Spracúvanie osobných údajov nemožno namietať, keď spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu a keď sa údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického výskumu či na štatistický účel.

g) právo podať sťažnosť: Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlo Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214, pričom ten ju musí informovať o stave vybavenia jej žiadosti.

Dátum poslednej aktualizácie: 15.04.2020

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie