Predstavuje India spoľahlivého partnera pre EÚ?

V tieni posledných udalostí s vojnou na Ukrajine, ekonomickou a energetickou krízou, narastajúcou obavou z ekonomickej recesie, nám ľahko unikla situácia začatých obchodných rokovaní medzi EÚ a Indiou.

Tieto rokovania majú totiž spojitosť aj s vyššie spomenutými udalosťami, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú nielen Slovensko ale celú globálnu ekonomiku.

Prečo má EÚ záujem nadviazať bližšie obchodné vzťahy s Indiou? Dôvodov je viacero. Vo svetovom meradle je India šiestou najväčšou ekonomikou sveta z pohľadu nominálnej hodnoty HDP a zároveň patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky sveta.

Druhý najmladší svetový spotrebiteľský trh

Z demografického pohľadu je krajina druhým najväčším trhom ale zaujímavosťou je, že predstavuje aj druhý najmladší svetový spotrebiteľský trh s približne 300 miliónovou strednou vrstvou. Táto vrstva však bola v dôsledku reštriktívnych opatrení podmienených pandémiou značne zdecimovaná.

Cieľom EÚ v obchodných vzťahoch s Indiou je využiť tento značný ekonomický potenciál a najmä usilovať sa o otvorené, nediskriminačné a predvídateľné podnikateľské prostredie pre európske spoločnosti obchodujúce s Indiou alebo investujúce v Indii.

Avšak v súčasnosti je prítomných viacero problematických aspektov v indickom obchodnom režime. Ovplyvňovanie obchodu s tovarom a službami spôsobujú najmä technické prekážky, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, odchýlky od medzinárodných dohodnutých noriem, ako aj diskriminácia založená na legislatívnych alebo administratívnych opatreniach zo strany Indie.

Taktiež pre tarifné a netarifné bariéry je pomerne náročné pre európskych podnikateľov vrátane slovenských spoločností sa presadiť na indickom trhu. Väčšinou preto zahraničné spoločnosti v krajine vystupujú ako spoluinvestori alebo dodávatelia technológií.

Z pohľadu investícií EÚ za rok 2020 predstavovala pre Indiu jedného z najväčších zahraničných investorov v krajine s podielom investícií v hodnote 87,3 miliardy eur. To je však podstatne menej ak porovnáme PZI EÚ napríklad v Číne, ktoré dosahujú hodnotu vyše 200 miliárd eur.

Európska únia sa snaží zabezpečiť spravodlivé podnikateľské a investičné prostredie pre európske spoločnosti v Indii práve prostredníctvom dialógu na vysokej úrovni o obchode a investíciách, ktorý začal ešte v minulom roku.

Slabá pripravenosť negociačného tímu Indie

Rokovania sa majú dotýkať troch základných oblastí spolupráce: dohody o ochrane investícií (IPA), dohody o zemepisných označeniach (GI) a politický predstavitelia sa tiež dohodli na prepojení obchodných rokovaní s hľadaním riešení dlhodobých problémov s prístupom na trh.

Začiatok týchto rokovaní obe strany označovali ako počiatok novej kapitoly v bilaterálnych vzťahoch. Avšak skutočné vnímanie Indie po prvom kole rokovaní indikuje skôr zmiešané pocity a v konečnom dôsledku aj neurčitý výsledok.

Existujúcim problémom je značný rozdiel medzi pozitívnymi politickými vyjadreniami Indie a skutočným angažovaním sa indických vyjednávačov v rámci rokovaní. Európska komisia totiž vyjadrila sklamanie zo slabej pripravenosti negociačného tímu Indie, čo viedlo k opätovnému vysvetľovaniu textových návrhov zo strany EÚ.

Zásadné výhrady v oblasti energetiky

Aj napriek dohodnutému politickému záväzku oboch strán urýchliť rokovania s cieľom ich ukončenia do konca roka 2023, India počas prvého kola nevnímala naliehavosť danej dohody.

Dôkazom tohto prístupu Indie je aj snaha o uzatvorenie jednoduchšej tzv. „early harvest“ dohody, s čím však EÚ nesúhlasí a tak sa v budúcej fáze rokovaní musí zamerať na presadzovanie komplexnej dohody.

Navyše celý postup v rokovaniach môže dosť skomplikovať predloženie vlastných návrhov textov niektorých kapitol, ktoré už indikovala indická strana a to v prípade, že sa výrazne odklonia od návrhov EÚ.

Aj napriek tomu, že sa už uskutočnilo v rámci rokovaní približne 50 stretnutí a Indická strana súhlasila s prácou na 18 kapitolách textových návrhov EÚ, predniesla zásadné výhrady v oblasti energetiky, ktorá je kľúčovou na riešenie súčasných výziev Európy. India konštatovala, že by sa nemalo o danej oblasti rokovať.

Druhé a tretie kolo rokovaní

Medzi ďalšie znepokojujúce signály rokovaní  patrí, že mnohé záväzky ohľadom prístupu na trh s tovarmi India predpokladá iba na svojej federálnej úrovni. Problematické je navyše aj neochota krajiny uplatňovať riešenia sporov vo vzťahu k mnohým kapitolám.

Na druhej strane konštruktívne rokovania priniesli jednania o dohode o ochrane investícií a v rámci rokovaní o zemepisných označeniach (GIs) má India záujem aktualizovať svoj systém označovania a zvýšiť podporu ochrany svojich GIs vo svete.

Na základe toho sa dá predpokladať pozitívny a rýchlejší postup rokovaní aspoň v týchto oblastiach. Nasledujúce druhé kolo rokovaní, ktoré sa má uskutočniť 26. až 30. septembra v Bruseli a tretie kolo v Indii na prelome novembra a decembra, bližšie poukáže na prístup a ochotu Indie rozširovať vzájomne spravodlivým spôsobom obchodné vzťahy s EÚ.

Michal Húska
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Už pol roka mení vojna na Ukrajine našu ekonomiku

05. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie