Predstavuje India spoľahlivého partnera pre EÚ?

V tieni posledných udalostí s vojnou na Ukrajine, ekonomickou a energetickou krízou, narastajúcou obavou z ekonomickej recesie, nám ľahko unikla situácia začatých obchodných rokovaní medzi EÚ a Indiou.

Tieto rokovania majú totiž spojitosť aj s vyššie spomenutými udalosťami, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú nielen Slovensko ale celú globálnu ekonomiku.

Prečo má EÚ záujem nadviazať bližšie obchodné vzťahy s Indiou? Dôvodov je viacero. Vo svetovom meradle je India šiestou najväčšou ekonomikou sveta z pohľadu nominálnej hodnoty HDP a zároveň patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky sveta.

Druhý najmladší svetový spotrebiteľský trh

Z demografického pohľadu je krajina druhým najväčším trhom ale zaujímavosťou je, že predstavuje aj druhý najmladší svetový spotrebiteľský trh s približne 300 miliónovou strednou vrstvou. Táto vrstva však bola v dôsledku reštriktívnych opatrení podmienených pandémiou značne zdecimovaná.

Cieľom EÚ v obchodných vzťahoch s Indiou je využiť tento značný ekonomický potenciál a najmä usilovať sa o otvorené, nediskriminačné a predvídateľné podnikateľské prostredie pre európske spoločnosti obchodujúce s Indiou alebo investujúce v Indii.

Avšak v súčasnosti je prítomných viacero problematických aspektov v indickom obchodnom režime. Ovplyvňovanie obchodu s tovarom a službami spôsobujú najmä technické prekážky, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, odchýlky od medzinárodných dohodnutých noriem, ako aj diskriminácia založená na legislatívnych alebo administratívnych opatreniach zo strany Indie.

Taktiež pre tarifné a netarifné bariéry je pomerne náročné pre európskych podnikateľov vrátane slovenských spoločností sa presadiť na indickom trhu. Väčšinou preto zahraničné spoločnosti v krajine vystupujú ako spoluinvestori alebo dodávatelia technológií.

Z pohľadu investícií EÚ za rok 2020 predstavovala pre Indiu jedného z najväčších zahraničných investorov v krajine s podielom investícií v hodnote 87,3 miliardy eur. To je však podstatne menej ak porovnáme PZI EÚ napríklad v Číne, ktoré dosahujú hodnotu vyše 200 miliárd eur.

Európska únia sa snaží zabezpečiť spravodlivé podnikateľské a investičné prostredie pre európske spoločnosti v Indii práve prostredníctvom dialógu na vysokej úrovni o obchode a investíciách, ktorý začal ešte v minulom roku.

Slabá pripravenosť negociačného tímu Indie

Rokovania sa majú dotýkať troch základných oblastí spolupráce: dohody o ochrane investícií (IPA), dohody o zemepisných označeniach (GI) a politický predstavitelia sa tiež dohodli na prepojení obchodných rokovaní s hľadaním riešení dlhodobých problémov s prístupom na trh.

Začiatok týchto rokovaní obe strany označovali ako počiatok novej kapitoly v bilaterálnych vzťahoch. Avšak skutočné vnímanie Indie po prvom kole rokovaní indikuje skôr zmiešané pocity a v konečnom dôsledku aj neurčitý výsledok.

Existujúcim problémom je značný rozdiel medzi pozitívnymi politickými vyjadreniami Indie a skutočným angažovaním sa indických vyjednávačov v rámci rokovaní. Európska komisia totiž vyjadrila sklamanie zo slabej pripravenosti negociačného tímu Indie, čo viedlo k opätovnému vysvetľovaniu textových návrhov zo strany EÚ.

Zásadné výhrady v oblasti energetiky

Aj napriek dohodnutému politickému záväzku oboch strán urýchliť rokovania s cieľom ich ukončenia do konca roka 2023, India počas prvého kola nevnímala naliehavosť danej dohody.

Dôkazom tohto prístupu Indie je aj snaha o uzatvorenie jednoduchšej tzv. „early harvest“ dohody, s čím však EÚ nesúhlasí a tak sa v budúcej fáze rokovaní musí zamerať na presadzovanie komplexnej dohody.

Navyše celý postup v rokovaniach môže dosť skomplikovať predloženie vlastných návrhov textov niektorých kapitol, ktoré už indikovala indická strana a to v prípade, že sa výrazne odklonia od návrhov EÚ.

Aj napriek tomu, že sa už uskutočnilo v rámci rokovaní približne 50 stretnutí a Indická strana súhlasila s prácou na 18 kapitolách textových návrhov EÚ, predniesla zásadné výhrady v oblasti energetiky, ktorá je kľúčovou na riešenie súčasných výziev Európy. India konštatovala, že by sa nemalo o danej oblasti rokovať.

Druhé a tretie kolo rokovaní

Medzi ďalšie znepokojujúce signály rokovaní  patrí, že mnohé záväzky ohľadom prístupu na trh s tovarmi India predpokladá iba na svojej federálnej úrovni. Problematické je navyše aj neochota krajiny uplatňovať riešenia sporov vo vzťahu k mnohým kapitolám.

Na druhej strane konštruktívne rokovania priniesli jednania o dohode o ochrane investícií a v rámci rokovaní o zemepisných označeniach (GIs) má India záujem aktualizovať svoj systém označovania a zvýšiť podporu ochrany svojich GIs vo svete.

Na základe toho sa dá predpokladať pozitívny a rýchlejší postup rokovaní aspoň v týchto oblastiach. Nasledujúce druhé kolo rokovaní, ktoré sa má uskutočniť 26. až 30. septembra v Bruseli a tretie kolo v Indii na prelome novembra a decembra, bližšie poukáže na prístup a ochotu Indie rozširovať vzájomne spravodlivým spôsobom obchodné vzťahy s EÚ.

Michal Húska
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Tajik-Slovak Business Forum

02. marca 2023

Viac info

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie