Financovanie

V tejto sekcii je ponuka rozdelená na niekoľko častí. Financovanie vývozu cez domáce bankové domy s nástrojmi podpory exportu reprezentujú EXIMBANKA a komerčné banky, ktoré financujú väčšinu vývozných a medzinárodných transakcií.

V druhej časti nájdete možnosti poistenia medzinárodného obchodu s cieľom minimalizovať riziká.

V tretej časti sa bližšie venujeme možnostiam podpory expanzie spoločností do zahraničia cez nástroje platobného styku a správy medzinárodných účtov, ktoré ponúka Citi ako globálna banková skupina.

V poslednej časti je zoznam medzinárodných bánk a inštitúcií, v ktorých je Slovenská republika členom, a ktoré ponúkajú rôzne možnosti financovania medzinárodných projektov.

 

KOMERČNÉ FINANCOVANIE 

Minimalizujte riziká pri vývoze do zahraničia a využite výhodné možnosti financovania exportu. V Slovenskej sporiteľni nájdete komplexnú ponuku produktov na financovanie exportných aktivít a zabezpečenie rizík. Produkty si môžete nakombinovať a prispôsobiť podľa potreby:

 • ÚČELOVÉ FINANCOVANIE NÁKLADOV EXPORTNÉHO KONTRAKTU
 • VYSTAVENIE BANKOVÝCH ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z EXPORTNÉHO KONTRAKTU
 • DOKUMENTÁRNE OBCHODY – AVÍZOVANIE EXPORTNÉHO AKREDITÍVU, EXPORTNÉ DOKUMENTÁRNE INKASO
 • PREFINANCOVANIE EXPORTNEJ POHĽADÁVKY – FAKTORING
 • EXPORTNÝ ODBERATEĽSKÝ ÚVER

VIAC INFO »

 

ŠTÁTNE FINANCOVANIE 

Hlavným cieľom inštitúcie je podpora exportných aktivít slovenských vývozcov prostredníctvom poistných, úverových a záručných produktov so zámerom poskytnúť klientom komplexnú formu podpory a zabezpečenia ich vývozných aktivít. EXIMBANKA SR realizuje podporu exportu štandardne, ako ostatné inštitúcie podobného charakteru vo svete aj s využitím tzv. štátnej podpory exportu. EXIMBANKA poskytuje:

 • PRIAME ÚVERY
 • REFINANČNÉ ÚVERY NA PODPORU VÝVOZU
 • BANKOVÉ ZÁRUKY

VIAC INFO »

 

POISTENIE KOMERČNÝCH A POLITICKÝCH RIZÍK

Exportné pohľadávky môžu byť okrem bežných, tzv. komerčných rizík, ktorými sú platobná nevôľa alebo platobná neschopnosť kupujúceho, ohrozené aj politickými rizikami.  EXIMBANKA SR ako jediná poistí vývozcovi aj politické riziká vzniknuté v krajine zahraničného kupujúceho, ktorými sú najmä štrajk, teroristický útok, administratívne opatrenia vlády, taktiež prírodné katastrofy a iné. Tieto riziká sú pomenované aj ako neobchodovateľné riziká. V tejto oblasti ponúkame služby ako sú poistenie vývozného dodávateľského úveru, výrobného rizika, úveru na financovanie výroby, investície slovenského subjektu v zahraničí, akreditívu alebo poistenie záruk.

VIAC INFO »

 

POISTENIE TOVARU 

Poistenie tovaru určeného na export je špecifickým a kriticky dôležitým produktom majetkového poistenia. Ak spoločnosti využívajú na export svojho tovaru dopravné spoločnosti, tieto nezodpovedajú za škodu vo výške skutočnej hodnoty tovaru. Respect Slovakia zabezpečuje komplexné All-risk krytie pre exportérov až do momentu, kedy sa vlastníkom tovaru stáva prijímateľ.

ROZSAH KRYTIA

 • POŠKODENIE TOVARU
 • ODCUDZENIE, LÚPEŽ TOVARU
 • ZVÝŠENÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ŠKODOVOU UDALOSŤOU
 • ZÁSAH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
 • MOŽNOSŤ DOJEDNANIA INDIVIDUÁLNEHO KRYTIA S OHĽADOM NA ÚZEMIE PRIJÍMATEĽA TOVARU

VIAC INFO »

 

POISTENIE POHĽADÁVOK  

Poistenie pohľadávok od Euler Hermes je overeným spôsobom ochrany pred rizikami obchodných úverov. Ide o komplexné riešenie, ktoré chráni Vaše podnikanie pred neplatením zo strany odberateľov, poskytne Vám dôležité informácie o rizikovosti Vašich existujúcich aj potenciálnych zákazníkov, zabezpečí služby vymáhania pohľadávok a odškodnenie v prípade nedobytných dlhov. Rozsah krytia možno rozšíriť napr. o poistenie výrobných nákladov, záväzných kontraktov či zálohových platieb. Základnými produktami v portfóliu Euler Hermes sú:

 • KRÁTKODOBÉ POISTENIE POHĽADÁVOK
 • STREDNODOBÉ POISTENIE POHĽADÁVOK (PROJEKTOVÉ)
 • POISTENIE ZÁRUK (VŠETKY TYPY)

VIAC INFO »

 

MEDZINÁRODNÝ PLATOBNÝ STYK A SPRÁVA ÚČTOV

Citi je globálna banková skupina s viac než dvestoročnou tradíciou. Na Slovensku pôsobí Citi od roku 1995 a vybudovala si silnú pozíciu v segmente korporátneho bankovníctva. Je cenným partnerom nielen pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku ale aj pre slovenské spoločnosti, ktoré exportujú a majú záujem o expanziu na medzinárodné trhy. Vďaka prítomnosti na 95 trhoch poskytuje Citi slovenským spoločnostiam s medzinárodnými ambíciami inovatívne bankové služby a umožňuje im získať prístup na svetové trhy. Citi ponúka korporátnym klientom okrem iného aj 

 • otvorenie účtov v zahraničí z jedného miesta
 • digitálne riešenia v oblasti manažovania globálnej likvidity 
 • automatizáciu riadenia finančných tokov a menových rizík naprieč kontinentami
 • financovanie v zahraničí šité na mieru a riadené z jedného miesta 
 • digitálne riešenie financovania obchodu (Trade Finance, akreditívy a záruky)

VIAC INFO »

 

MEDZINÁRODNÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA