Pripravovaná pomoc Európskej komisie má zmierniť dopady vojny na Ukrajine pre firmy

Na úrovni Európskej Komisie (EK) bol schválený program pomoci spoločnostiam zasiahnutým krízou vo východnej Európe. V čase písania komentára slovenská vláda hľadá zdroje na financovanie týchto aktivít, ktoré by mali obsahovať nariadenia dávajúce väčšiu flexibilitu na poskytnutie pomoci.

Medzičasom sa uskutočnilo stretnutie s EK k tejto téme aj tu na Slovensku a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR tejto téme prikladá veľkú váhu s tým, že sa plánujú zamerať na balík cca. 2 mld. zo zdrojov Programového obdobia 2014 – 2020, pri ktorých hrozí ich nevyčerpanie a následné prepadnutie.

EK vypracovala prehľad oprávnených výdavkov, ktoré budú môcť členské štáty financovať v súvislosti s touto pomocou a zároveň zverejnila oznámenie o dočasnom rámci pre štátnu pomoc v súvislosti s krízou v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine.

Cieľom oznámenia je vytvoriť rámec pre členské štáty, aby mohli z verejných zdrojov poskytnúť podporu pre podnikateľské subjekty, na ktoré má kríza, sankcie voči Rusku / Bielorusku a odvetné sankcie najväčší dopad. Tu však tiež platí, že zdroje sa budú hľadať tu na Slovensku a nie je to zatiaľ špeciálny balík financií.

V zmysle tohto oznámenia, môžu členské štáty za podmienok uvedených v oznámení poskytnúť podporu v troch konkrétnych formách:

  • Poskytnutie podpory na prekonanie hospodárskych ťažkostí spôsobených krízou, sankciami alebo odvetných sankcií
  • Zabezpečenie likvidity pre podniky
  • Kompenzácia zvýšených nákladov podnikov v dôsledku zvýšených cien zemného plyny a elektriny

Všeobecnou požiadavkou je proporčnosť pomoci, t.j. výška pomoci musí byť závislá objemu ekonomickej aktivity podniku. Splnenie kritérií udržateľnosti (ochrana prírody a bezpečnosť dodávok) nie sú nevyhnutným predpokladom na získanie pomoci. EK iba vyzýva členské štáty, aby vyhodnotili ich určenie pre pomoc na kompenzáciu vysokých cien zemného plynu a elektriny.

Podpora na prekonanie ťažkostí

Komisia zdôrazňuje, že ide o podporu na prekonanie ťažkostí, ktoré nemusia byť priamo spôsobené vysokými cenami energií.

Podľa EK má kríza širokospektrálny dopad na celé hospodárstvo EÚ, čo si vyžaduje horizontálne uplatnenie flexibilných pravidiel štátnej pomoci. Text preto bližšie nešpecifikuje okruh potencionálnych príjemcov pomoci. Pomoc sa môže poskytnúť prakticky každému podniku, kde je možné preukázať, hoci aj nepriame negatívne dopady krízy a sankcií.

Pomoc je však obmedzená maximálnou výškou 400 tis. eur pre individuálny podnik. V prípade podnikov, ktoré sú primárnymi producentami pôdohospodárskych produktov, alebo sú aktívne v rybárstve a akvakultúre, je strop pomoci vo výške 35 tis. eur. Pomoc je možné poskytnúť v akejkoľvek forme, vrátane priamych platieb.

Zabezpečenie likvidity pre podnikateľov

Členské štáty majú možnosť poskytnúť podnikateľom štátne záruky na úvery komerčných bánk a tiež poskytnúť pomoc vo forme úrokového zníženia pri úveroch zo súkromných aj verejných zdrojov. Maximálna výška úveru nie je určená absolútnou hodnotou, ale bude závisieť na individuálnych potrebách konkrétneho podniku. Maximálne trvanie štátnych záruk je 6 rokov. Pomoc môže byť použitá na investičné ako aj operatívne účely. Kumulácia záruk a zníženia úrokov však nie je dovolená.

Kompenzácia zvýšených nákladov v prípade zvýšených cien energií

Účelom pomoci je znížiť dopady zvýšených cien zemného plynu a elektriny, nie je však limitovaná na energeticky náročný priemysel. Môže ísť o rôznu formu podpory, napr. priame platby, daňové zvýhodnenia, pôžičky, úvery, záruky a pod.

Uznané budú dodatočné náklady na nákup zemného plynu a elektriny v období od 1. februára 2022 a 31. decembra 2022 v porovnaní s dvojnásobkom nákladov v referenčnom období, ktorým je rok 2021. Ustanovuje sa strop vo výške 30 percent uznateľných nákladov a maximálne 2 mil. eur na individuálny podnik. Pomoc je možné kumulovať so všeobecnou pomocou, ale strop sa nesmie prekročiť.

V prípade podnikov energeticky náročného priemyslu sa ustanovuje osobitný režim so špeciálnymi podmienkami (napr. odlišné % uznateľných nákladov). Výška pomoci nesmie presiahnuť 25 mil. eur. V prípade, ak ide o podnik z oblasti, ktoré definuje príloha oznámenia (napr. výroba hliníka, textilných vlákien, plastov, papiera, železa, vodíka a pod.), strop sa zvyšuje na 50 mil. eur.

Dočasný rámec je platný od 1. februára 2022 do 31. decembra 2022. EK sa zaväzuje prehodnotiť opodstatnenosť dočasného rámca pred 31. decembrom 2022 vo svetle hospodárskeho vývoja v EÚ ako aj dôležitých medzinárodných udalostí. EK zároveň sľubuje expresné posúdenie notifikovaných schém štátnej pomoci a vyzýva členské štáty, aby o svojich plánoch na vytvorenie schém urýchlene informovali EK. V neposlednom rade EK sľubuje technickú pomoc pre orgány členských štátov.

Jozef Hrabina
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Tajik-Slovak Business Forum

02. marca 2023

Viac info

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie